Quina actuació realitzará inicialment el Fisioterapeuta?

El professional realitzará un protocòl d'actuació inicial :

  1. Valoració
  2. Objetius 
  3. Tractament
  4. Evaluacions i seguimients


El professional realitzarà un protocol d'actuació inicial :

  • Valoració integral: Observació de l'historial clínic del pacient, exploració del fisioterapeuta i informació de la família i/o entorn per a extreure la màxima informació, i poder determinar un programa de treball individualitzat adaptat a les seves necessitats.

  • Definició d'objectius: després de la valoració es desenvolupa un pla terapèutic amb objectius per a l'adult i la seva família/entorn

  • Desenvolupament del tractament rehabilitador: execució de totes les intervencions i tractaments necessaris en el pla personalitzat establert.

  • Avaluacions periòdiques: durant tot el procés de neurorrehabilitació es realitza un seguiment amb reavaluacions periòdiques. Això ens permet anar adaptant el pla terapèutic segons l'evolució i els objectius aconseguit, i assegurem així, un millor pronòstic funcional, i anirà adaptant les tècniques i les dificultats d'aquesta per a aconseguir millors respostes motrius.Realitzem informes clínics, per a l'equip mèdic del pacient i així, establir un treball consensuat continuat en el temps per a obtenir una màxima col·laboració interdisciplinària.

Es realitzessin les recomanacions més adequades per a facilitar l'autonomia del pacient i, que ajudes tècniques poden facilitar una millora en les seves capacitats físiques.